Kralkaya Peyzaj Ürünleri sitesine hoş geldiniz...

Peyzaj Hizmet ürünleri üzerine herşey burada!!!

kralkayapeyzaj@hotmail.com || +90 537 295 3919

Çim Alan Tesis Yöntemleri ve Yönetimi nasıl yapılır?

 1. ÇİM ALAN TESİSİ
1.1. Çim Bitkileri
1.1.1. Tanımı ve Önemi
Çim, yumak gövde şekli oluşturan bir bitkidir. Çok yıllık çim türleri dik gelişirler ve 90 cm kadar
boylanırlar. Yaprakları tüysüz, parlak yeşil renkte ve genç sürgünlerde yaprak ayaları katlanmış
durumdadır. Başakçık topluluğu yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir başak oluşturur. Çim tohumlarının
bin tane ağırlığı ortalama 2 gramdır.
Tek yıllık çimlerin tek yıllık ve iki yıllık, iki alt varyetesi bulunmaktadır. Tek yıllık çimler çok yıllık çime
göre daha uzun boylu olurlar, gövdeleri dik gelişir ve yaklaşık 130 cm kadar boylanır. Tek yıllık çimin
yaprakları da tüysüzdür. Fakat genç sürgünlerin yaprak ayaları katlanmamıştır. Başakçık topluluğu
daha uzun boyludur.
1.1.2. . ÇİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1.1.2.1. DIŞ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
» Kök ve kökboğazı
» Sap (Gövde)
» Yaprak
1.1.2.2. YAŞAM FORMU ÖZELLİKLERİ
» Yumak
» Rizom
» Stolon
2 Bahçıvanlık Rehberi
1.1.2.3.ÇİM ALANLARININ YAPIMINDA KULLANILAN TÜRLER
Çim alanlarda kullanılan bitkiler üç grupta toplanır:
a.Buğdaygil
b.Baklagil
c.Diğer familyalar
a) Buğdaygil Çim Bitkileri
» AGROSTİS (TAVUSOTLARI)
» FESTUCA (YUMAKLAR)
» POA (SALKIMLAR)
» LOLİUM (ÇİMLER)
Buğdaygil çim bitkileri optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı istekleri yönünden iki ana gruba ayrılır.
1.1.Serin İklim Çim Çeşitleri
Bazı Serin İklim Çim Tohumları
1. Agrostis tenuis (Narin Tavus otu)
2. Agrostis canina (Kahverengi Tavus otu)
3. Agrostis stolonifera (Sülüklü tavus otu)
4. Festuca rubra (Kırmızı yumak)
5. Festuca ovina (Koyun Yumağı)
6. Festuca arundinacea (Kamışsı yumak)
7. Festuca longifolia (Uzun yapraklı yumak)
8. Lolium perenne (İngiliz çimi)
9. Poa pratensis (Çayır salkım otu)
10. Lolium multiflorum (İtalyan çimi)
Çim Alan Tesisi 3
1.2. Sıcak İklim Çim Çeşitleri
Bermuda çimi: Kuraklığa dayanıklı ve sıcak bölgeleri seven bir türdür.
Uganda çimi: Uganda çimi ülkemizde Akdeniz Bölgesi gibi sıcak bölgelere iyi uyum sağlayan bir
türdür. Hemen hemen her tür toprağa uyum sağlar.
Bermuda Çimi Uganda Çimi
1.2. Kullanım Alanları
Çim bitkileri, oyun sahaları, park ve bahçeler, yeşil alanlar, futbol ve golfsahaları gibi alanlarda yer
örtücü olarak kullanılır. Ayrıca çimler, bitki örtüsü bozulan ve seyrekleşen yeşil alanlar, oyun sahaları,
park ve bahçelerde üstten tohumlama yapılarak bu alanların düzeltilmesi amacıyla da kullanılır.
Parklar Futbol Sahası
Park ve Oyun Sahası Golf Sahası
4 Bahçıvanlık Rehberi
1.2.1. Kullanılacak Tohum MiktarıVe Kullanılabilecek Tohum Karışımları
1.2.1.1 Çim Karışım
1. Spor Alanları İçin 5’li Karışım Örneği
% 40 Loliumperenne
% 10 Festucarubrarubra
% 10 Festucarubracommutata
% 15 Festucarubratrichophylla
% 25 Poapratensis
2. Deniz Kenarı İçin 4’lü Karışım Örneği
% 25 Loliumperenne
% 10 Festucarubrarubra
% 55 Festucaarundinacea
% 10 Festucarubracommutata
3.Ankara İçin, Genel Amaçlı Sahalarda Kullanılan Karışım Örneklerinden 2 tanesi
Karışım 1
%60 Festuca arundinacea
%20 Lolium perenne
%10 Lolium perenne
%10 Festuca rubra rubra
Karışım 1
%40 Lolium perenne
%30 Festuca rubra rubra
%20 Festuca rubra commutata
%10 Poa pratensis
Çim alanlarında ekilecek tohum miktarı hesaplanırken kullanılacak çim tohumlarının sertifikalı,
yeni tarihli ve çimlenme yüzdesi % 90 ve üstü olan tohumlardan seçilmesi gerekir. Bu özelliklere
sahip tohumlardan 1 m2‘lik alana 30-40 g kullanılmalıdır. Ancak iri tohumların daha fazla olduğu
karışımlarda bu miktar 50 grama kadar çıkarılabilir. Çimlenme kabiliyeti az tohumlardan 1 m2
‘lik
alana daha fazla tohum atılmalıdır.
CİNS GÜN SICAKLIK (C)
Loliumperenne (İngiliz çimi) 7-12 15-20
Festucarubra (Kırmızıyumak) 9-15 15-20
Festucaarundinacea (Kamışsı yumak) 9-15 15-20
Agrostistenuis (Narin Tavus otu) 13-21 15-20
Poapratensis (Çayır salkım otu) 12-28 15-20
Bazı çim tohumlarının çimlenme zamanları
Çim tohumunu fazla kullanmak, birim alandan daha fazla bitki çıkması anlamını taşır. Fakat bu
durum rekabeti artırır ve birbirlerinin ışık almasını engeller. Sonuçta tohum sıklığından dolayı o
noktada nem oranı artar ve hastalık etmenlerinin de etkisiyle çimde yanmalar başlar ve çim ortadan
kaybolur.
Çim Alan Tesisi 5
1.2.2. Kullanılacak Gübre Miktarı
Çimlerin biçimi sık yapıldığı için gübre ihtiyaçları diğer bitkilerden daha fazladır. Çim alanlarında
gübreleme yapılırken zamana, çim çeşidine ve gübrenin atılış şekline dikkat etmek gerekir.
Azot’lu gübreler kullanılırken yılın belirli dönemlerine yayılmalıdır. Çim alanlarında azotlu gübreler
vejetatif gelişimi teşvik eder. Fakat aşırı kullanımı yeşil aksamda fazla gelişmeye neden olarak zor
şartlara dayanıklılığı azalır. Çim alanlarında dekara yıllık ortalama 5-10 kg saf azot verilmelidir. Çok
sıcak havalarda azot gübreleme yapılmamalıdır. Çünkü bitkilerin yanma tehlikesi vardır. Sulama
gübrelemenin hemen ardından yapılmalıdır.
Fosfor’lu gübreler bitki kök gelişimini teşvik eder. Çim sahalara yılda dekara 5 kg saf fosfor verilmelidir.
Fosforlu gübrelerin fazla verilmesi bazı yabancı otların gelişmesini hızlandırır. Potasyum’lu gübreler
çim bitkilerinin yapılarının sağlamlaşmasını sağlar. Böylece çimler hastalık ve zararlılara karşı daha
dayanıklı olur.
Çim alanlarda ekim sonrası yapılacak kimyasal gübreleme, sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı,
renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme ve bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli
bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır.
Azotlu gübre
2.ÇİM EKİMİ
2.1.EKİM İÇİN TOPRAK HAZIRLIĞI
Çim tohumunun iyi bir kök gelişimi göstermesi ve suyun toprakta tutulabilmesi için toprağın 20-40
cm derinlikte işlenmesi gerekmektedir. Zayıf kumlu topraklara 5 cm kalınlığında organik madde
(hayvan gübresi veya kompost) ilave edilir ve 15-20 cm’lik üst tabakaya karıştırılır. Böylece toprağın
su tutma kapasitesi arttırılır. Ağır killi topraklara 5 cm kalınlığında % 70 kum ve % 30 organik
madde içeren karışım ilave edilir ve 15-20 cm’lik üst tabakaya karıştırılır. Böylece toprağın fazla
sertleşmesi önlenmiş olur. Burada dikkat edilecek en önemli husus toprak hazırlığında kullanılacak
gübrenin yabancı ot tohumlarından arındırılmış olmasıdır.
6 Bahçıvanlık Rehberi
Kaba ve ince tesviyesi yapılan toprak silindirlenerek ekime hazır hale getirilir.Çim ekilecek alan
yüzeysel işlendikten sonra tesviye yapılmalıdır. Tesviye işlemi büyük önem taşımaktadır.Çünkü
tesviye yapılmamış bir alanda küçük çukurlar ve tepecikler kalmaktadır. Bu tepecik ve çukurlar alan
çimlendirildikten sonraki dönemlerde yapılacak tüm bakım işlerini olumsuz olarak etkilemektedir.
Ekimden önce toprağa 15*15*15 NPK veya 20*20*0 NPK (kompoze gübre) metrekareye 25 gr
atarsanız tohumların çıkış performansı daha iyi olur.
Çim Alan Tesisi 7
2.2.ÇİM TOHUMU EKİM METODU
Ekime hazırlanmış toprak tabakasının üzerine
m2’ye 40-50 gr hesabıyla çim tohumları elle
veya makinayla ekilir. Homojen bir ekim için
tohum sahanın yarısına enlemesine, diğer yarısına
da boylamasına ekilir. Çim tohumlarının üzeri
maksimum 2 cm kalınlığında en az bir yıl yanmış,
elenmiş hayvansal gübre veya torf ile kapatılmalıdır.
Toprak yüzeyi silindir ile sıkıştırıldıktan sonra
sulamaya geçilmelidir. Burada dikkat edilecek en
önemli husus kapak olarak kullanılacak torfun
tuzlu olmaması ve bitki besin maddeleriyle takviye
edilmiş olmasıdır.
8 Bahçıvanlık Rehberi
2.3.ÇİM TOHUMU İÇİN EKİM ZAMANI
Kıyı Bölgelerimizde
Şubat – Mayısın ilk yarısı / Eylül – Kasımın ilk yarısı
İç Bölgelerimizde
Martın ilk yarısı – Mayıs / Eylül – Ekim
Çim tohumları için minimum çimlenme sıcaklığı
1-5 °C’dır. Fakat bu sıcaklıklarda çimlenme süresi
çok uzar. Sıcaklık arttıkça çimlenme hızı ve gücü
yükselir. Çimlenme için ortalama sıcaklık 15-20
°C’dir. Bu sıcaklık değerlerinde çimlenme hızlanır ve
fideler toprak yüzeyine çıkar. 25-30 °C gibi yüksek
sıcaklarda çimlenme oranı düşer ve fide gelişiminde
zayıflama görülür.
a) Ekim Tarihleri : Kuzeyde, Nisan, Mayıs, Eylül ayları
ekim yapmak için uygun aylardır. Mart, Haziran,
Temmuz, Ağustos aylarında ise ancak hava şartları
uygun olduğu takdirde ekim yapılabilir. Diğer aylar
ekim yapmaya uygun değildir. Güneyde, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım ayları ekim için
uygun aylardır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında
ise ancak hava şartları uygun olduğu takdirde ekim
yapılabilir. Diğer aylar ekim yapmaya uygun değildir.
b) Ekim Yöntemi : Tohumları karıştırın. Tohumların
yarısını bir yöne, kalan yarısını ise diğer yöne doğru
yürüyerek serpin. Bir geçtiğiniz yerden bir daha
geçmemek için ekim yapılacak alanı parsellere bölün.
Çim ekilecek alanın kenarlarına daha fazla tohum
serperek, çim alanın sınırlarını belirginleştirin. Tırmık
yardımıyla, tohumların üzerini hafifçe toprakla
kapatın (1 cm’den az). Bunu yaparken , tohumları
bir araya toplamamaya özen gösterin. Tohumların
üzerini ince elenmiş toprakla kapatın. Tohumların
toprakla tam olarak temasını sağlamak için kuru
toprak zemini rulo yardımıyla iyice sıkıştırın. Kuraklık
zamanında, hafif yağmurlama ile sulayarak, toprağı
5 cm derinliğe ulaşacak şekilde nemli tutun.
Çim Alan Tesisi 9
2.4.SULAMA
Çim tohumları ekildikten hemen sonra sulama işlemine başlanmalıdır. Yeni ekimlerde toprağın üst
tabakası 2-3 hafta nemli kalmalıdır. Düzenli ve sağlıklı sulama için sabahları erken , akşamları geç
saatler seçilmelidir. Güneşin etkili olmadığı saatler sulama için idealdir. Sulama miktarı hava sıcaklığı
ve buharlaşma oranına bağlıdır. Yağmurlama sulama , sulama tekniği için en uygun olanıdır.
Yağmurlama sulama yönteminin diğer sulama sistemlerine göre üstün yönleri şunlardır:
» Eğimli alanlarda yüksek sulama randımanı sağlar.
» Çim alanı parsellere ayrılarak her bitki için istenilen miktar su ve sulama süresi karşılanır.
» Dengeli bir su dağılımı ile sulama randımanı artırılır.
» Diğer sulama yöntemlerine göre daha geniş bir alan sulanabilir.
» Bu yöntem ile bitki stresi en düşük düzeye indirilir.
» Bakım işleri çok az bir iş gücü ile karşılanabilmektedir.
Bu sistem ile yüksek olan ilk tesis masrafları çok kısa sürede kendini amorti eder.
2.5.BİÇİM
Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. Kökler tam olarak gelişmediğinden ilk biçimden önce ve
sonra alan mutlaka silindirlenmeli ve kullanılacak olan biçim aracının ( makas veya çim biçme
makinası) bıçakları mutlaka keskinleştirilmelidir. İlk biçimde çimler 8 cm yüksekliğe geldiğinde
6 cm’ye indirilmelidir. Sonraki biçimlerde çim yüksekliği 5-6 cm’den 3-4 cm’ye indirilmelidir. Her
biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3’ü biçilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli husus her biçimde
biçim yönü değiştirilmelidir. Çimler ortalama 10-12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha
sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.
10 Bahçıvanlık Rehberi
2.6.GÜBRELEME
Çim alanlarda gübreleme (özellikle ekimden sonra kimyasal gübreleme), sürgün ve kök büyümesi,
sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme, bitkinin yenilenme yeteneği
gibi önemli bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır. Sulama, bitkinin besin maddelerini kullanımı,
alanın yıpranması gibi faktörler zamanla topraktaki bitki besin maddelerinin azalmasına sebep
olmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki gübreleme programı uygulanmalıdır.
GÜBRELEME ZAMANI GÜBRE CİNSİ MİKTAR (gr/ m2)
Mart / Nisan Amonyumnitrat 20-30
Mayıs Green Star Çim Bakım Gübresi 25
Haziran / Temmuz Amonyumnitrat 20-30
Eylül Green Star 25
Gübre çim alan kuruyken sabah veya akşam saatlerinde uygulanmalı ve daha sonra sulanmalıdı.
2.7. YABANCI OT MÜCADELESİ
Yabancı otlar çimlerin gelişmesi için gerekli besin maddelerini, nemi ve ışığı kullanarak çimlerin
yaşamalarını engellemektedir. Çim alan tesis olduktan sonra çıkan geniş yapraklı otları yok etmek
için 2-4 D.Amin içerikli yabancı ot ilaçları kullanılmalıdır. Uygulama rüzgarsız havalarda yapılmalı ve
alan en az bir gün sulanmamalıdır.
1 2 3 4
5 6 7 8
Çim Alan Tesisi 11
» Koruma önlemleri ile mücadele: Bu yöntemde ekimden önce toprak iyi bir şekilde hazırlanmalıdır.
Toprak fumigasyonu, çok yıllık yabancı ot türlerinin artıklarının temizlenmesi, sertifikalı tohumların
kullanılması ve çim ekimi yapılmayacak alanlarda toprak işlemenin yapılması yabancı ot sorununu
büyük ölçüde azaltır.
» Fiziki mücadele yöntemi: Çim alanlarında bulunan yabancı otların el veya değişik aletler ile
sökülmesi esasına dayanan bir mücadele yöntemidir.
» Biçme yöntemi ile mücadele: Bu mücadele yönteminde özellikle uzun boylu, çok yıllık yabancı
ot türleri çiçek döneminde biçilerek çim alanlarındaki yoğunlukları azaltılmaya veya yok edilmeye
çalışılır.
» Kimyasal ilaçlar kullanılarak mücadele yöntemi: Çim alanlarında görülen yabancı otlarla mücadelede
son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu mücadele yönteminde kullanılan kimyasal
ilaçlar yabancı otlara etki şekillerine göre kontak ve sistemik etkili olmak üzere iki gruba ayrılır.
Kontak etkili ilaçlar uygulandıkları bitki organlarını öldürür. Bu ilaçlar sadece tek yıllık, geniş
yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. Sistemik etkili ilaçlar ise bitki dokularına girerek yayılır ve bitki
metabolizmasını bozar. Yabancı otların fotosentez, nükleit asit veya protein sentezini engelleyerek
ölmelerine neden olurlar. İlaçlama yapıldıktan yaklaşık 1-4 gün sonra yabancı otlarda ölüm başlar.
2.8. HAZIR ÇİM SERME
Hazır çim serilirken aşağıdaki usullere uyulmalıdır.
Hazır çim, alanın en geniş köşesinden başlanarak serilmelidir. Çim ruloları halı gibi düzgün ve
boşluk olmayacak şekilde serilmeli, köşeler keskin bir bıçak yardımıyla düzeltilmelidir.
» Çabuk çimlenir ve hızlı yapılanır. Alanı kısa sürede kaplar ve yabancı otların gelişmesini önler.
» Çok koyu yeşil renkli, ince ve sık dokuludur.
» Basılmaya ve yıpranmaya çok dayanıklıdır.
» Agresif yapısı ve yıpranmaya dayanıklılığı sayesinde erken ve kolay hasat sağlar.
» Hasar gören alanlardaki rizom yenilenmesi güçlüdür. Makine kullanımından meydana gelen
yıpranmalara karşı dayanıklıdır.
» Yavaş büyür. Az biçim ister.
» Kısa biçime çok elverişlidir.
» Hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksektir.
» Kalitesi ve dayanıklılığı yüksek, bakım maliyeti daha düşük yeşil alanlar oluşturur.
12 Bahçıvanlık Rehberi
» Ruloların uçları ve kenarları kaldırılıp sıkıştırıldıktan sonra yere basılmalıdır. Rulolar arasında
boşluk almamalı ve döşenen rulolar üst üste gelmemelidir.
» Rulo çimin bakımının nasıl olması gerektiğini kısaca anlatalım: Çimi serdikten sonra iyice sıkıştırmış
hatta tokmakla ya da silindirle iyice üzerinden geçmiştik. Çimi ilk serdiğinizde iyice sulamanızda
çok büyük fayda vardır. Üzerinde gezilmeyecek kadar ıslatmanızı öneririz. Bu ilk serme işlemi
sonrası toprağın oturmasını ve arada hava kalmamasına yardımcı olur. Çimin periyodik olarak
sulanması, ıslatılması gerekmektedir. Aynı şekilde gübreleme ve biçilme işlemi de periyodik bir
şekilde yapılmalıdır. Bu işlemleri periyodik ve doğru yapmanız halinde çimleriniz sağlıklı ve uzun
ömürlü olacaktır.
Çim Alan Tesisi 13
2.9. HAVALANDIRMA VE TIRMIKLAMA
» Çim alanlarda çimlerin beslenememesinden çok, fazla ve kısa biçimden, kireç azlığından, drenajın
kötü olmasından, gölgeden, sabah çiyinden, üst toprak tabakasının inceliğinden, sıkışmadan dolayı
yosun tabakası oluşur. Öncelikli olarak oluşan yosunun kazınması gerekmektedir. Çok gerekli ise
ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
» Havalandırma, yosun tabakasının yok edilmesine yardımcı olmasının yanında, çim alanlarda
kök havalanmasını sağlamak, drenajı iyileştirmek, yeni kök gelişimini tetiklemek yazın kurağına
dayanımını artırmak gibi birçok faydalarda sağlar.
» Bu işlem ağır bir işçilik gerektirdiğinden senede bir kere yapılmalıdır. Havalandırma
işlemi çok sıkışık zeminli, drenajı kötü olan alanlarda çok yararlıdır. Havalandırma
işlemi alanın büyüklüğüne bağlı olarak özel makinelerle de yapılabilir.
» Havalandırmaya yardımcı olarak senede bir kere tırmıklama yapılır.
Tırmıklamanın ölü çimleri toplamayı sağlama, keçeleşmeyi önleme,
yayılıcı otları havaya kaldırıp biçilmesine kolaylık sağlama, yeni
sürgün ve kardeşlenmeyi etkileme gibi faydaları vardır.
14 Bahçıvanlık Rehberi
2.10 ÇİM SAHALARDA AY AY BAKIM TAKVİMİ
Ocak: Bu ay içerisinde çim alan bakımı için yapılacak pek bir işlem yoktur. Yalnızca çim üzerinedökülen
kurumuş yapraklar temizlenmelidir. Ancak donmuş çimlerin ve alanda oluşangöllenmelerin üzerinde
yürünmemesi, dikkat edilmsi gereken önemli bir noktadır.
Şubat: Çim bakım işlemlerinin yavaş yavaş başladığı bir zaman dilimidir. Bu ay içerisindeçim alan
üzerinde ilaçlama yapılabilir. Ekim yapılacak alanlarda zemin hazırlığına başlanabilir.Şubat ayı
sonunda ekim yapmaya başlanabilir.
Mart: Çim alan çalışmalarının başladığı aydır. Çimlerin gelişmeleri hızlanır ve büyümeyebaşlar. Çimin
gelişmesini engellememek nedeniyle çimin üzeri tırmıklanarak kurumuşyapraklar ve yabancı maddeler
uzaklaştırılmalıdır. Çim alanda yabancı otlarla mücadeleçalışmaları bu ay içerisinde yapılabilir. Ancak
biçim sırasında çimin zarar görmemesi içinzeminin kuru olmasına özen gösterilmelidir.
Nisan: Bu ay içerisinde aktif çim alan bakım işlemleri hız kazanır. Çimde su ihtiyacı belirirve
çim alanların 2-3 günde bir sulanması gerekir. Yaz gübrelemesi için en uygun dönemdir. Azot
esaslı Amonyum Nitrat içerikli gübreler önerilmektedir. Ancak yaz gübrelemesindegöz önünde
bulundurulacak en önemli husus; çimin altı aylık bir aktif yaşamsaldöneme girecek olmasıdır. Bu
nedenle çimin bu dönemde besin ihtiyacına cevap verecekkontrollü salgılama yapabilen Ümik asit
katkılı gübreler önerilmektedir. Bu ay içerisindeçim biçimine belirli aralıklarla (on-on beş günde
bir) devam edilmelidir. Ayrıca bu ayınortalarından sonraki dönem çim ekim işleri için en uygun
dönemdir.
Mayıs: Yabancı ot mücadelesi bu ay içinde de yapılabilir. Ayrıca Mayıs
ortalarına kadar ekimişlemlerine devam edilebilir. Çim biçme aralığı
daha kısaltılmalı ( yedi-on günde bir ) veçim kesim boyu daha da
artırılmalıdır.
Haziran: Hava sıcaklığının iyice artması dolayısıyla bu
ay içerisinde sulama günlük olarak yapılmalıdır.Ancak
sulama işinde en önemli husus; gün içerisinde güneş
ışığının etkisininaz olduğu saatlerde yani sabah
05:00 – 08:00 arası veya akşamüzeri 18:00 – 21:00
saatleriarasında yapılmasına dikkat edilmelidir.
Çim Alan Tesisi 15
Temmuz: Bu ay içerisinde biçim ve sulamaya
devam edilmelidir. Ayrıca daha önce gübrelemeya

pılamamışsa ve alanda yeteri kadar su varsa bu ay
içerisinde de gübreleme yapılabilir.
Ağustos: Temmuz ayında yapılan çalışmaların
aynısı yine bu ayda da yapılmaktadır. Eğer tatilvs.
nedenler dolayısıyla çim alan ihmal edilmiş ve çim
de sararmalar oluşmuşsa çim kısaolarak biçilmeli ve
sulamaya devam edilmelidir.
Eylül: Bu ay esas çim ekimi için en uygun aydır.
Ayrıca kış gübrelemesine bu ayda başlanabilir.Çim
örtüsünün olduğu yerlerde solucanlar; toprakta
belirmeye başlar. Bu nedenleuygun nitelikteki
ilaçların toprağa uygulanması gerekmektedir.
Ekim: Bu ay içerisinde yapraklarda kuruma ve
dökülme görülür. Bu yapraklar çimin üzerinden

temizlenmediği takdirde mantarlaşma oluşumu
görülür. Ayrıca çimin dip kısmındatoprak yüzeyinde
keçeleşmeler görülür ve sonuç olarak çim alanda
onarımı imkansız kelleşmeler meydana gelir.
Kasım: Çim alan bakım işlemleri duraksama dönemine
girer. Ayrıca çimin üzerine; alandaoluşabilecek
donlardan ve soğuklardan korumak ve bitkinin
besin ihtiyacını düzenlemekamacıyla sterilize
edilmiş yanmış elenmiş ahır gübresi serilmelidir.
Aralık: Bu ay içerisinde yapılacak pek bir iş yoktur.
Bu ayda alet ve ekipmanlar bakıma alınmalıdır.Ayrıca
donmuş veya ıslak çim üzerinde gezilmemesine
özen gösterilmelidir